Over ons

bMediation is een Brusselse vereniging zonder winstoogmerk. Ze wil bemiddeling actief promoten als een manier om conflicten duurzaam op te lossen en organiseert opleidingen die nauw aansluiten bij de bemiddelingspraktijk. Verder functioneert ze als bemiddelingscentrum. Op dit moment telt het netwerk van bMediation ruim 100 leden.

Ons team

FAQs

1. Wat is bemiddeling?
Bemiddeling is een middel om geschillen op te lossen waarbij een derde, de bemiddelaar, de onderhandelingen tussen partijen stuurt met de bedoeling tot een oplossing in der minne te komen.

De bemiddelaar organiseert, begeleidt en stuurt het bemiddelingsproces. Hij is onafhankelijk en onpartijdig. Hij luistert naar elke partij en probeert door middel van communicatie technieken de dialoog tussen de partijen terug op gang te trekken. Hij helpt hen vervolgens zelf een oplossing voor hun geschil te vinden. De partijen onderhandelen rechtstreeks met elkaar, meestal bijgestaan door hun advocaten. De bemiddelaar legt geen beslissing op maar vergemakkelijkt het compromis. Bemiddeling is een vertrouwelijk proces.
2. Hoe verloopt een bemiddeling?
Eerst worden de principes van bemiddeling uitgelegd. Tijdens deze inleiding bepaalt de bemiddelaar het kader waarbinnen onderhandelingen plaats vinden. In een tweede stap geeft elke partij zijn visie op de situatie al dan niet met de hulp van advocaten. Daarna verduidelijkt de bemiddelaar de feiten waarbij hij erover waakt dat er een vertrouwensklimaat gecreëerd wordt. De bemiddelaar bepaalt het onderhandelingsritme in functie van de omstandigheden. Uiteindelijk wordt een voorstel tot akkoord door de advocaten van de partijen of door de bemiddelaar opgesteld.
3. Wat zijn de voordelen van bemiddeling ?
 • een vlugge, doeltreffende en goedkope oplossing voor geschillen
 • vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd
 • een positieve aanpak bij het zoeken naar creatieve en originele oplossingen
 • de partijen geven alle kans aan het vinden van een oplossing in der minne
 • ze vermijden de confrontatie, kiezen voor luisterbereidheid en dialoog
 • de partijen kunnen op elk moment de bemiddeling onderbreken, terug opnemen of een akkoord afsluiten
 • de bemiddelingskosten worden tussen de partijen verdeeld
 • deze manier van werken laat toe dat partijen op een harmonieuze wijze zakenrelaties met elkaar blijven onderhouden.
4. Wat is het slaagpercentage van bemiddeling ?
Bij vrijwillige bemiddeling, als beide partijen zelf voor bemiddeling kiezen, is er 70 tot 80% kans op succes. De slaagkans zakt als bemiddeling door een juridische beslissing opgelegd wordt.
5. Wanneer neemt men zijn toevlucht tot bemiddeling ?
 • de partijen hebben een persoonlijke of professionele band die intact moet of kan blijven
 • een oplossing blijft achterwege omwille van emotionele blokkering
 • de kosten, risico’s en stress van het geschil lopen hoog op
 • het geschil is complex en de uitslag van de procedure onzeker
 • de oplossing van het geschil riskeert vertrouwelijke elementen in de openbaarheid te brengen
 • de kosten voor een gerechtelijke of arbitrageprocedure zijn niet evenredig met het werkelijke belang van het geschil
 • gerechtelijke dossiers slepen aan.
6. Hoe bereidt u zich voor op bemiddeling ?
Het is belangrijk dat u zich voorbereidt om ten volle van de voordelen te profiteren. Het is nuttig om de situatie op een realistische
 • zijn er oplossingen voor handen die rekening houden
 • met de belangen van elke partij?
 • wat gebeurt er als er geen oplossing via bemiddeling verkregen wordt?
Uw advocaat moet u kunnen informeren over de juridische gegrondheid en risicofactoren van uw dossier en over de duur en kosten van een mogelijke gerechtelijke procedure.
7. Wat als de tegenpartij geen bemiddelingsprocedure wil opstarten ?
Bemiddeling gebeurt op vrijwillige basis. Geen enkele partij kan ertoe gedwongen worden tenzij de bemiddelingsclausule in geval van conflict binnen een contractueel verband voorzien werd. Als het contract dat de partijen bindt deze clausule voorziet, kan de rechter de partijen verplichten een inleidende sessie tot bemiddeling te volgen. Als deze clausule niet voorzien werd, kunt u ons vragen de andere partij(en) te contacteren om hen te overtuigen via bemiddeling het geschil te regelen. Dat gebeurt via onze dienst bConvince.
8. Wie zijn de bMediation bemiddelaars ?
bMediation werkt met bemiddelaars die aan hoge kwaliteitscriteria voldoen. Ze onderschrijven elk onze deontologische code en ons bemiddelingsreglement. Ze worden op basis van twee criteria geselecteerd: algemene kennis van en ervaring in de bedrijfswereld en aanleg en geschiktheid voor het goed kunnen leiden van een bemiddelingsproces.

De bMediationbemiddelaars komen uit heel diverse sectoren: bedrijfsleiders, (ere)magistraten en rechters in handelszaken, advocaten, accountants, ingenieurs-raadgevers, rechtsspecialisten, enz.

De meeste van onze bemiddelaars zijn erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Bedrijfsjuristen, advokaten, notarissen of andere raadgevers : u moet uw klanten informeren over bMediation, bemiddeling in het algemeen, de voordelen en het juridische kader ervan. U vindt in dit luik nuttige informatie.

Daarnaast geven wij regelmatig een Nieuwsbrief uit en organiseren wij informatiesessies over bemiddeling. Geef ons uw mailadres en wij zorgen ervoor dat u geïnformeerd blijft.