Een bemiddeling opstarten

Opstarten van een bemiddeling:

01

Aanvraagformulier

Eerst vragen wij u om het onderstaande formulier te downloaden en ingevuld terug te sturen.

02

Een bemiddelaar kiezen
  • bMediation stelt drie bemiddelaars voor die erkend worden door de Federale Bemiddelingscommissie en in het bezit zijn van het kwaliteitslabel van bMediation. Ze worden geselecteerd rekening houdend met het concreet dossier (materie, locatie, taalkennis, enz.)
  • Partijen kiezen vervolgens zelf de bemiddelaar waar ze mee verder willen.
  • Als de partijen niet tot een akkoord komen, stelt bMediation de bMediator aan.

03

Facturatie en betaling

Prestaties in regie

Administratieve kosten: 500€
Ereloon : €100/u per partij
Administratieve kosten: 500€
Ereloon : €120/u per partij
Administratieve kosten: 500€
Ereloon : €160/u per partij

* een ‘partij’ is elke natuurlijke of gerechtspersoon die een eigen belang heeft dat verschilt van dat van de andere personen, en die daarom in aanmerking komt voor verdediging door een advocaat.

Bij een commercieel of professioneel geschil helpt IZEO u een bemiddeling te organiseren. Bovendien zijn de honoraria van een erkende bemiddelaar tot € 900 voor rekening van IZEO. In de meeste gevallen stemt dit bedrag overeen met de terugbetaling van al uw gemaakte kosten. Dankzij deze dekking maakt u komaf met dreigende conflicten en komt u tot een evenwichtig akkoord, met de hulp van een professional. Zo behoudt u een gezonde commerciële relatie met uw leveranciers en klanten.

04

Bemiddelingsprotocol en eerste bemiddelingssessie

Het bemiddelingsprotocol is een overeenkomst tussen de partijen en de bemiddelaar, waarin zij de spelregels van de bemiddeling vastleggen, alsook de fundamentele principes van het bemiddelingstraject. Het bemiddelingsakkoord bevat ook een korte omschrijving van het geschil en duiding van de erelonen en betalingsvoorwaarden.

05

Bemiddelingsakkoord en homologatie

Voorstel om aan te passen naar "Wanneer de partijen tot een akkoord komen, wordt dat door de bMediator en/of de raadslieden van partijen neergeschreven. Het bemiddelingsakkoord wordt ondertekend door alle partijen alsook door de bMediator. Indien één van de partijen het akkoord niet vrijwillig uitvoert, kan op verzoek van één van de partijen het bemiddelingsakkoord ter homologatie worden voorgelegd aan de rechtbank.

Hierdoor krijgt het bemiddelingsakkoord uitvoerbare kracht.

Verdere informatie

Hoeveel tijd gaat uw bedrijf winnen?
Komt binnenkort
Getuigenissen van partijen die voor bemiddeling gekozen hebben
Komt binnenkort
Een bemiddelingsclausule toevoegen aan mijn algemene voorwaarden
Wij raden u aan in uw overeenkomsten een clausule op te nemen waarin u afspreekt bij elk geschil eerst een bemiddeling te voorzien voor er juridische stappen ondernomen worden.

Voorbeelden van bemiddelingsclausules:
1. In geval van een geschil tussen de partijen over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst, die niet in der minne geregeld kan worden, verbinden de partijen zich ertoe via bemiddeling tot een vergelijk te proberen te komen, dit overeenkomstig het bemiddelingsreglement van bMediation (www.bmediation.eu, Louizalaan 500, 1050 Brussel).

2. In geval van een geschil tussen de partijen over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst, die niet in der minne geregeld kan worden, verbinden de partijen zich ertoe via bemiddeling tot een vergelijk te proberen te komen, dit overeenkomstig het bemiddelingsreglement van bMediation (www.bmediation.eu, Louizalaan 500, 1050 Brussel). De bemiddeling start uiterlijk [15] dagen nadat de vraag om bemiddeling door een partij aan de andere partij[en] meegedeeld werd en de bemiddeling mag, behalve bij uitdrukkelijk akkoord van de partijen, niet langer duren dan [15] dagen.

Keuze:
Ofwel: Indien de bemiddeling mislukt, leggen de partijen het geschil ter arbitrage voor, overeenkomstig ............................................. Ofwel: Indien de bemiddeling mislukt, is enkel de rechtbank van ...................... bevoegd.

U kunt ook een bemiddelingsaanvraag opnemen in al uw dagvaardingen, bijvoorbeeld:
De eisende partijen stellen een bemiddelingsprocedure voor. Ze vragen dan ook om de partijen tijdens de inleidingszitting te verwijzen naar een gerechtelijke bemiddelaar, waarbij de zaak vervolgens naar een vastgestelde datum wordt verdaagd conform artikel 1734 §2 van het gerechtelijk wetboek en onder behoud van voordeel van artikel 735 van hetzelfde wetboek.
Onze bemiddelaars
Erkend bemiddelaar zijn is een kwaliteitsgarantie!
Er zijn twee mogelijkheden: de Federale Bemiddelingscommissie en de certificering van bMediation.

bMediation-certificering

Om bMediation-bemiddelaar te worden, moet u de bMediation-certificering hebben. Dit certificaat verkrijgt u als u de bemiddelaarsopleiding met succes volgt. In sommige gevallen moet er ook een examen afgelegd worden. De bemiddelaar moet ook deel uitmaken van het bMediation-netwerk en meewerken aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging.

De volgende documenten dient u ons te bezorgen voor uw certificering als bemiddelaar door bMediation:

  • een gemotiveerde aanvraag tot erkenning
  • de gevolgde bemiddelaarsopleiding (+ aantal uren) en het examenattest
  • uw akkoordverklaring met de voorwaarden van bMediation voor de certificering als bemiddelaar (in bijlage)
  • de ingevulde vragenlijst (zie bijlage) een bewijs dat uw professionele
  • aansprakelijkheid voor een minimum van € 1.239.468 gedekt is voor al uw tussenkomsten als bemiddelaar

> Erkenningsvoorwaarden
> Deontologische code
> Vragenlijst lidmaatschap
Erkenning van de Federale Bemiddelingscommissie
De Federale Bemiddelingscommissie is bevoegd om bemiddelaars te certificeren. Een erkende bemiddelaar moet aan strikte voorwaarden voldoen, die de kwaliteit garanderen. Deze erkenning is niet noodzakelijk om als bemiddelaar op te treden, maar heeft wel enkele voordelen:
Raadpleeg voor meer inlichtingen de website van de Federale Bemiddelingscommissie.