Bemiddelaars

Het Centrum houdt de lijst van erkende bemiddelaars bij. Hij mag in dit verband aan alle als bemiddelaar erkende personen wiens naam op de lijst voorkomt vragen de stand van zijn verworven of behouden ervaring inzake bemiddeling kenbaar te maken alsmede de  inspanningen inzake permanente vorming te rechtvaardigen. Het Centrum mag, indien hij dit noodzakelijk acht, rechtvaardigingen te kunnen vragen. Hij geniet over een discretionaire vrijheid om de waarde daarvan te beoordelen. Elke inlichting die terzake aan het Centrum wordt medegedeeld zal op strikt vertrouwelijke wijze behandeld worden.

Het Centrum geniet steeds van de discretionaire bevoegdheid om een persoon wiens naam op de lijst van erkende bemiddelaars voorkomt te schorsen of te schrappen. Wanneer hij dergelijke beslissing neemt heeft het Centrum enkel voor ogen de geloofwaardigheid in de perfecte eerbaarheid, deskundigheid en efficiëntie als bemiddelaar van de persoon wiens naam op de lijst voorkomt. Deze beslissing dient niet gemotiveerd te zijn.

No contacts found.

NL