Chiffres et Lois: de toenadering tussen advocaten en accountants

Charles Markowicz – Accountant & Mediator, Costmasters Center for Dispute Resolution – bMediator

Op het eerste gezicht hebben beoefenaars van gerechtelijke beroepen (advocaten) weinig gemeen met boekhouders en andere cijferspecialisten. Hun opleidingen en ervaringen verschillen radicaal. De enen richtten zich op teksten, de anderen verwerken bergen cijfers. De meerderheid van de advocaten heeft weinig inzicht in de boekhoudkundige logica en de meeste boekhouders en accountants hebben geen kaas gegeten van juridische aangelegenheden.

Dit is immers logisch en normaal, des te meer omdat beide disciplines bijzonder complex zijn. Nu, wanneer het erop aankomt een cliënt te verdedigen die verstrikt is geraakt in een financieel geschil – of wanneer een dergelijk conflict moet worden vermeden – dan wordt de combinatie van bovenstaande letterkundige en rekenkundige vaardigheden bijzonder nuttig. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat onze cliënten twee adviseurs gaan betalen. Maar zowel de jurist als de boekhouder moet kunnen inzien hoe de andere voldoet aan de wensen van de cliënt.

Het delen van vaardigheden, praktijkervaring en transverse oplossingen houdt heel wat voordelen in. Precies daarom hebben we de vzw ‘Chiffres et Lois’ in het leven geroepen. Kruisbestuiving, heet dat.

De organisatie focust voornamelijk op de organisatie van opleidingen die door de deontologische autoriteiten zijn erkend. Onlangs bracht de vereniging deskundigen bijeen rond het thema: “Bemiddeling als middel om conflicten tussen partners (in paren) bij te leggen”. Dit gebeurde ter gelegenheid van de Week van de Bemiddeling. Verscheidene recente wijzigingen in de wetgeving vestigen trouwens de aandacht op deze aanpak.

Dit is om te beginnen het geval van de wet van 18 juni 2018, die de rechter de bevoegdheid geeft om een bemiddeling op te leggen, behalve wanneer alle partijen deze oplossing weigeren. Ten tweede hebben we het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), dat op 1 mei 2019 in werking is getreden. Het Wetboek stelt bedrijven in staat om te voorzien in geschillenbeslechtingsprocedures, waaraan de rechtbanken zich in principe zullen moeten houden. Bovendien evolueren de rechterlijke bevoegdheden in geschillen met betrekking tot gedwongen terugtrekking en uitsluiting van aandeelhouders. De veranderingen stemmen overeen met de verwachte efficiency van gerechtelijke procedures. De omstandigheden zijn dus gunstig om onze cliënten te helpen geschillen optimaal op te lossen.

Elke spreker presenteerde zijn of haar standpunt tijdens de eerste helft van de conferentie (die u trouwens nog steeds online kunt bekijken op www.facebook.com/chiffres.et.lois):

  • Anne De Potter, rechter bij de Ondernemingsrechtbank van Waals-Brabant, wees op de lange weg die bemiddeling nog moet afleggen om de voornaamste methode te worden om conflicten op te lossen. Heel wat rechters zijn zeker luistervaardig, maar zijn bemiddeling nog niet gewoon en raden ze dan ook niet spontaan aan. Maar er is dus hoop.
  • Stafhouder Michel Forges schetste de evolutie van de rol van de advocaat, waarbij steeds meer rekening wordt gehouden met de troeven van bemiddeling.
  • Gérard Kuyper gaf, als voorzitter van bMediation, een samenvatting van de jongste barometer van de bemiddeling, die de voordelen bevestigt van deze alternatieve methode om conflicten op te lossen.
  • Advocaat en bemiddelaar Steve Griess wees op een aantal elementen die in contracten moeten worden opgenomen om potentiële conflicten vlotter op te lossen.
  • Ten slotte heb ikzelf het standpunt toegelicht van de boekhoudkundige. Ik haalde hierbij voorbeelden aan van geslaagde bemiddelingen en van bemiddelingen die hebben bijgedragen tot een oplossing, naast gerechtelijke expertises die slechts een ‘technische’ oplossing konden voorleggen. Ik heb de oplossing van geschillen toegelicht door de inbreng van technieken die specifiek zijn voor bemiddeling.

Het tweede deel van de conferentie was een gedachtewisseling over de voorbereiding van de verenigingsprojecten, de taken en percepties van alle spelers, met inbegrip van de rechtbanken, en uiteraard de wil van partijen in een conflict om het geschil op een constructieve en positieve manier op te lossen.

Helemaal op het einde werd nog tijd besteed aan de rol die Brussel internationaal kan spelen ten gunste van de bemiddeling. En elke spreker gaf een laatste tip van het aanwezige publiek.

Hoe dan ook was het een interessant en boeiend debat, wat trouwens blijkt uit de gemiddelde waardering van al wie het op internet had gevolgd: 4,6/5.

Dit moedigt ons aan om in 2020 nog meer conferenties te organiseren over het thema bemiddeling. Ze zullen geleidelijk worden aangekondigd op www.chiffres-lois.net en op de sociale netwerken (www.linkedin.com/company/chiffres-et-lois/ of www.facebook.com/chiffres.et.lois).